Ogólne Warunki Sprzedaży Mobitech

Ogólne Warunki Sprzedaży Mobitech wersja dla przedsiębiorców.

Art. 1 Definicje

Następujące zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Mobitech oznaczają odpowiednio:

Ogólne Warunki” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Mobitech,

Umowa” – umowę sprzedaży zawieraną przez Sprzedawcę i Kupującego,

Sprzedawca” – podmiot dokonujący sprzedaży ,

Kupujący” – osobę, która zawarła Umowę ze Sprzedawcą,

Strony” – Kupującego i Sprzedawcę,

Cena katalogowa” – cenę pojazdu podaną w cenniku obowiązującym w dniu wydania pojazdu.

Producent” – Dethleffs, Laika, Possl, Globecar, Carthago, Kabe, Sunlight, Campster.

 

Art. 2 Przepisy ogólne

 1. Ogólne Warunki regulują prawa i obowiązki Stron zawierających Umowę dotyczącą pojazdów sprzedawanych przez Sprzedawcę (określanych w Ogólnych Warunkach jako „pojazd” lub „pojazdy”).
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Ogólnych Warunków i Umowy znaczenie rozstrzygające mają postanowienia Ogólnych Warunków, chyba że Sprzedawca i Kupujący wprost wyłączą stosowanie Ogólnych Warunków.
 3. Ustne oświadczenia przedstawicieli Sprzedawcy są wiążące tylko w przypadku ich potwierdzenia na piśmie.

 

Art. 3 Zawarcie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania przez Strony Umowy oraz zaakceptowania Ogólnych Warunków. Obowiązki Sprzedawcy wynikające z Umowy powstają dopiero w dniu wpłaty przez Kupującego zaliczki, o której mowa w Art. 4 ust.3 Ogólnych Warunków.
 2. Jeżeli Kupujący nie wpłaci zaliczki w pełnej wysokości w terminie określonym w Umowie, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy po 14 dniach od upływu terminu wpłaty zaliczki, bez wyznaczania dodatkowego terminu. Sprzedawca uprawniony jest w takim przypadku do żądania naprawienia szkody poniesionej w związku z zawarciem Umowy.
 3. W Umowie określone są szczegółowe warunki sprzedaży pojazdu, a w szczególności rodzaj pojazdu, wyposażenie dodatkowe, cena oraz wstępny termin odbioru pojazdu.
 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Art. 4 Cena, termin oraz warunki płatności

 1. Cena pojazdu oznaczona jest w Umowie i uwzględnia następujące składniki: cenę katalogową pojazdu w wersji standard, cenę wyposażenia dodatkowego, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty importowe oraz wszelkie inne opłaty publicznoprawne, które Sprzedawca obowiązany jest ponieść lub pobrać od Kupującego w związku z zawarciem Umowy.
 2. Kupujący obowiązany jest poinformować Sprzedawcę przed podpisaniem Umowy o przysługujących mu ulgach w zapłacie podatków lub opłat, w szczególności opłat importowych, oraz wykazać prawo do ulg odpowiednimi dokumentami, pod rygorem utraty prawa do tych ulg. W przypadku spełnienia tych warunków przez Kupującego w Umowie zostanie odnotowane przysługujące mu prawo do ulgi.
 3. Kupujący obowiązany jest do zapłaty zaliczki na poczet ceny w wysokości oraz terminie ustalonym w Umowie. Zaliczka ta nie stanowi zadatku w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego. Pozostałą część ceny Kupujący wpłaca w terminie określonym w Umowie lub fakturze VAT, a jeżeli Strony nie określiły terminu płatności, najpóźniej w dniu odbioru pojazdu.
 4. Cena pojazdu określona w Umowie może zostać podwyższona, jeżeli zmieni się jeden z określonych w ust. 1 składników ceny. Dla Stron wiążąca jest cena ustalona przez Sprzedawcę w dniu odbioru pojazdu. O różnicy pomiędzy ceną ustaloną w dniu podpisania Umowy i ceną obowiązującą, wynikającą ze zmiany składników ceny pojazdu określonych w ust. 1, a w szczególności zmiany wysokości opłat importowych bądź innych opłat i należności publicznoprawnych lub zmiany kursu wymiany walut, Kupujący zostanie poinformowany najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. Zmiana ceny zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu nie stanowi zmiany Umowy.
 5. Cena pojazdu określona jest jako równowartość w złotych kwoty określonej w EUR.
 6. Kwota zaliczki wyrażona i płatna jest w złotych, wpłacona przez Kupującego kwota zaliczki zostanie zaliczona na poczet ceny.
 7. Ostateczna cena sprzedaży pojazdu podana będzie w złotych i stanowi cenę w EUR przeliczoną według kursu sprzedaży euro przez Bank Pekao S.A. z dnia zapłaty za towar producentowi.
 8. Faktury są wystawiane i płatne w złotych.
 9. Kupujący może dokonać płatności zaliczki oraz pozostałej części ceny przelewem na konto Sprzedawcy, czekiem potwierdzonym przez bank lub gotówką. Kupujący nie jest uprawniony do dokonania płatności gotówką, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują obowiązek dokonania zapłaty przelewem bankowym.
 10. Za dzień zapłaty Strony uważać będą:

10.1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłaty w kasie Sprzedawcy,

10.2. przy zapłacie czekiem potwierdzonym lub przelewem bankowym – dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 1. Jeżeli Kupujący nie zapłaci całości lub części ceny w terminie, Sprzedawca wedle swojego wyboru niezależnie od prawa odmowy wydania pojazdu i odstąpienia od Umowy, uprawniony jest do żądania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

 

Art. 5 Termin odbioru pojazdu

 1. Strony określają termin odbioru pojazdu na dzień wskazany w Umowie Sprzedaży.
 2. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu odbioru określonego w ust. 1 wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Kupujący ma prawo odstąpienia od Umowy i żądaniu zwrotu zaliczki, po wcześniejszym wezwaniu Sprzedającego do wykonania Umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu odbioru pojazdu, który będzie późniejszy od terminu odbioru pojazdu określonego w ust. 1 o co najmniej 60 dni. Za niezawinione działanie Sprzedawcy uznaje się w szczególności wszelkie opóźnienia spowodowane działaniami lub zaniechaniami Producenta i jego tokiem produkcyjnym.
 3. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu wyznaczonego przez Kupującego na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca (zwłoka Sprzedawcy), Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po i żądania zwrotu zaliczki wraz z odsetkami w/g stopy depozytowej NBP, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od upływu terminu odbioru Pojazdu i pod warunkiem, że Sprzedający nie poinformował Kupującego w tym terminie że Pojazd jest gotowy do odbioru.
 4. Kupującemu nie przysługuje prawo wyznaczenia dodatkowego terminu, ani też inne uprawnienia wymienione w ust. 3, jeżeli przekroczenie terminu odbioru pojazdu wynika z okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności spowodowanych siłą wyższą, jak np. czynnikami atmosferycznymi, niepokojami społecznymi, awariami, strajkami lub konfliktami zbrojnymi itp.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 powyżej, terminy określone w niniejszym Artykule zostają wydłużone o czas trwania tych okoliczności.

 

Art. 6 Odbiór pojazdu

 1. Odbiór pojazdu następuje w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedawcę, chyba że Strony pisemnie dokonały odmiennych ustaleń.
 2. Warunkiem wydania pojazdu jest zapłata przez Kupującego całej ceny zgodnie z postanowieniami Art. 4 Ogólnych Warunków, chyba że Strony w Umowie postanowią inaczej.
 3. Zastrzega się prawo Sprzedawcy do dostarczenia pojazdu z aktualnie produkowanym wyposażeniem standardowym w przypadku, gdy zmiany takie dokonane zostały przez Producenta lub importera pojazdów w danym modelu lub typie pojazdu. Dostarczenie pojazdu różniącego się od określonego w Umowie w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany Umowy i nie uprawnia Kupującego do odmowy odbioru pojazdu.
 4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru pojazdu w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. W przypadku nieodebrania pojazdu w terminie, Kupujący zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności obowiązany jest pokryć wszelkie koszty składowania oraz ubezpieczenia pojazdu.
 5. Jeżeli Kupujący nie odbierze pojazdu w ciągu 30 dni od upływu terminu odbioru pojazdu wyznaczonego przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Sprzedawca uprawniony jest do zatrzymania zaliczki, o której mowa w Art. 4 ust. 3 Ogólnych Warunków, bez powstania z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń Kupującego. Powyższe uprawnienie Sprzedawcy nie wyklucza jego prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zaliczki.

6.Kupujący ma prawo do dokonania kontroli cech zewnętrznych oraz funkcjonowania pojazdu przed dokonaniem odbioru pojazdu. Kontrola może być przeprowadzona także przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego.

 1. Z odbioru pojazdu Strony sporządzą protokół lub inny dokument potwierdzający odbiór kompletnego i zdatnego do użycia pojazdu oraz Ogólne Warunki sprzedaży Mobitech a także wszelkie dokumenty dotyczące pojazdu. Podpisanie przez Kupującego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela protokołu lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór pojazdu oznacza, iż Kupujący nie zgłasza zastrzeżeń co do stanu pojazdu oraz, że w chwili wydania pojazd nie miał widocznych wad ani uszkodzeń, odpowiadał całkowicie wymaganiom Kupującego oraz zapewnieniom Sprzedawcy a także, że Kupujący otrzymał kluczyki do pojazdu i wszystkie dokumenty dotyczące pojazdu, w szczególności instrukcję obsługi, książkę pojazdu, książkę serwisową oraz wyciąg ze świadectwa homologacji.
 2. Kupujący obowiązany jest do podpisania protokołu lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór pojazdu bez zastrzeżeń także w przypadku zaniechania przeprowadzenia kontroli pojazdu, o której mowa w ust. 6.
 3. Kupujący nabywa własność pojazdu w chwili jego odbioru, chyba że strony w Umowie postanowią inaczej.

 

Art. 7 Gwarancja jakości i rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć wady fizyczne pojazdu, jeżeli wady te ujawniły się i zostały zgłoszone w okresie gwarancji („gwarancja”). Ogólne Warunki stanowią dokument gwarancyjny.
 2. Gwarancja nie obejmuje:

2.1. wykonywania czynności regulacyjnych (np. regulacji paska klinowego, zaworów, instalacji oświetleniowej, geometrii pojazdu),

2.2. normalnego zużycia eksploatacyjnego części i podzespołów pojazdu,

2.3. mechanicznych uszkodzeń pojazdu oraz uszkodzeń spowodowanych oddziaływaniem substancji chemicznych, promieniowania oraz                 oddziaływaniem innych podobnych czynników fizycznych,

2.4. uszkodzeń wynikłych na skutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, np. używania pojazdu niezgodnie z instrukcją, stosowania                 części i materiałów niedozwolonych przez producenta, przeciążenia, montażu obcego wyposażenia.

 1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru pojazdu lub w dniu jego pierwszej rejestracji, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza i wynosi dla wszystkich pojazdów 24 miesiące. Za datę produkcji pojazdu przyjmuje się datę wyprodukowania przez producenta kompletnego pojazdu.
 2. Ponadto, Sprzedawca zobowiązuje się do przejęcia kosztów napraw w drugim roku eksploatacji pojazdu, bez ograniczenia przebiegu. Dotyczy to wszystkich napraw, które zgodnie z gwarancją udzieloną na pojazd, w pierwszym roku eksploatacji pojazdu kwalifikowane byłyby jako naprawy gwarancyjne.
 3. Kupujący jest obowiązany zgłosić wykrytą wadę pojazdu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady lub od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł wadę tę wykryć. Kupujący jest również zobowiązany udostępnić pojazd do naprawy poprzez dostarczenie go na własny koszt do serwisu, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji.
 4. Kupujący obowiązany jest dokonać zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, wyłącznie w punktach autoryzowanej sieci sprzedaży i serwisu Mobitech wraz z jednoczesnym przedłożeniem książki serwisowej pojazdu – pod rygorem utraty roszczeń z tytułu gwarancji.
 5. W przypadku dokonania zgłoszenia wad ogumienia, obręczy kół, akumulatorów, urządzeń radiowych, systemów nawigacyjnych, nagłaśniających i dodatkowego zabezpieczenia przed włamaniem i kradzieżą pojazdu, fotelików do transportu dzieci, urządzeń ogrzewczych i klimatyzacyjnych Sprzedawca odpowiada za wady tych urządzeń i wyposażenia tylko w razie uznania roszczeń Kupującego przez przedstawicieli producentów tych urządzeń lub aparatury.
 6. W przypadku uznania roszczeń Kupującego wynikających z gwarancji, wyłącznie Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy naprawą lub wymianą wadliwie działającej części pojazdu. Wadliwe części i podzespoły, które zostały wymienione w ramach świadczenia gwarancyjnego, stają się własnością podmiotu dokonującego wymiany. Jeżeli wykonana naprawa okaże się nieskuteczna, klient ma prawo do ponownych prób naprawy. Dalej idące roszczenia wobec firmy Mobitech i producenta nie przysługują.
 7. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają przed terminem, na jaki gwarancja została udzielona, w przypadku:

9.1. eksploatacji pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. jazd w terenie [off road], udziału w zawodach sportowych lub wykorzystaniu do jazd                 szkoleniowych),

9.2. niepoddawania pojazdu regularnym, corocznym, wyznaczonym przez Producenta przeglądom technicznym lub niepoddawania pojazdu corocznej konserwacji zgodnie z procedurami i zaleceniami Producenta.

9.3. niewykonania lub opóźnienia (przekraczającego 15 dni) w wykonaniu choćby jednego przeglądu okresowego.

9.4. dokonania nadbudowy, przebudowy lub modyfikacji pojazdu bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub Importera.

 1. Zaleca się wykonywanie wszelkich napraw, regulacji, przeglądów oraz obsługi technicznej jedynie w autoryzowanych punktach sprzedaży i serwisu.
 2. Gwarancja nie obejmuje naprawienia szkód bądź wyrównania strat powstałych na skutek istniejącej (stwierdzonej) wady pojazdu, w tym w szczególności zwrotu kosztów i wydatków pośrednich jak np. koszty podróży, transportu, hoteli, leczenia, wynajmu samochodów zastępczych itp., jak również nieosiągniętych przychodów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzależnienia ostatecznego uznania roszczeń Kupującego od uznania ich przez Producenta.
 4. Przeglądy dokonywane w autoryzowanych punktach sprzedaży i serwisu są odpłatne.
 5. Na podstawie niniejszej gwarancji Kupującemu nie przysługuje roszczenie o odstąpienie od Umowy ani o obniżenie ceny sprzedaży pojazdu.
 6. Strony modyfikują przepisy kodeksu cywilnego o odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady pojazdu w sposób przedstawiony poniżej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Okres trwanie rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru pojazdu lub w dniu jego pierwszej rejestracji, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza i wynosi jednolicie dla wszystkich pojazdów 12 miesięcy.
 8. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady pojazdu w przypadkach wskazanych w punkcie 12 Warunków Gwarancji.
 9. W ramach rękojmi Kupujący ma prawo żądać wyłącznie usunięcia wad fizycznych pojazdu, z zaostrzeniami postanowień ust.5. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych pojazdu, o ile wady te zostały zgłoszone terminowo i w okresie trwania odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady pojazdu.
 10. Kupujący może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w zakresie dotyczącym wadliwego pojazdu bądź żądać obniżenia cena sprzedaży tylko w przypadku, gdy trzy kolejne naprawy pojazdu, dotyczą tej samej, istotnej wady okażą się bezskuteczne. Za istotną uznaje się wadę tylko wtedy, gdy wartość jej naprawy przewyższa 15% ceny katalogowej nowego pojazdu.
 11. W przypadku, gdy Sprzedawca zaoferuję wymianę wadliwego pojazdu na pojazd nowy, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy odpowiedzialnej kwoty tytułem wynagrodzenia za dotychczasowe korzystanie pojazdu podlegającego wymianie.
 12. Kupujący obowiązany jest zgłaszać wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi wyłącznie Sprzedawcy w formie pisemnej.
 13. Postanowienia punktu 2, 8, 10, 11, 13 Warunków Gwarancji mają odpowiednie zastosowanie do rękojmi.
 14. Z uwagi na specjalny charakter pojazdów, Mobitech zastrzega sobie prawo dostarczania instrukcji obsługi wyłącznie w języku niemieckim lub angielskim.

 

Art. 8 Ograniczenie odpowiedzialności

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego wyłącznie za straty rzeczywiste (damnum emergens) wynikające z rażącego niedbalstwa Sprzedawcy, do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 10 % ceny pojazdu zapłaconej przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Art. 9 Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku powstania sporu związanego z Umową Strony obowiązane są dążyć do jego rozwiązania w drodze ugodowej. Strony zgłoszą nawzajem swoje roszczenia na piśmie i podejmą stosowne negocjacje w celu doprowadzenia do ugody. W przypadku nie rozwiązania sporu w powyższy sposób w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez którąkolwiek ze Stron drugiej Stronie roszczenia na piśmie, spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy i Ogólnych Warunków znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Art. 10 Postanowienia końcowe

 1. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez odrębnej pisemnej zgody Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę poprzez podpisanie Ogólnych Warunków.
 2. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Ogólnych Warunków nie narusza ważności lub skuteczności innych postanowień. W takim wypadku zamiast nieważnych lub bezskutecznych postanowień znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Tytuły i numery artykułów Ogólnych Warunków mają jedynie znaczenie informacyjne i nie wpływają na ich wykładnię.
 4. Wszelkie przewidziane w Ogólnych Warunkach zawiadomienia lub oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami sprzedaży Mobitech i w pełni je akceptuje.

§8
Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. A) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  B) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  A) przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§10
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub udostępnione przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§10
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.